Wyszukaj:
Urząd Miejski w Mogilnie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Gmina
•  Dane statystyczne
•  Urzędy i instytucje
•  Organizacje pozarządowe
•  Oferty pracy
•  NSP 2011
  Władze i struktura
•  Burmistrz
•  Rada
•  Urząd Miejski
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Przetargi
•  Straż Miejska
•  Młodzieżowa Rada Miejska w Mogilnie
  Prawo lokalne
•  Statuty
•  Regulamin urzędu
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Planowanie przestrzenne
•  Informacje o posiedzeniach komisji
•  Projekty uchwał
•  Uchwały
•  Protokoły
•  Sprawozdania
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Finanse
•  Tablica ogłoszeń
•  Obrona Cywilna
  Rejestr Instytucji Kultury
•  Informacja
•  Rejestr instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Mogilno
  Rejestr jednostek organizacyjnych
•  Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzony przez Gminę Mogilno
  Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych
•  Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych dzialających na terenie Gminy Mogilno
  akty normatywne i prawne
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitory Polskie
  Wybory
•  Wybory Prezydenta RP 2015
•  Archiwum
  Oświadczenia majątkowe
•  Archiwum
•  Rok 2014
•  Rok 2014 - oświadczenia majątkowe złożone pierwszy raz po ślubowaniu
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Konkurs KRUS
  Załatwianie spraw
•  Wydział Administracyjny - sprawy obywatelskie
•  Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
•  Ewidencja Działalności Gospodarczej
Pomoc
Statystyki

7674177
od 04 grudnia 2003
Prawo lokalne » Tablica ogłoszeń » Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska » Archiwum » 2006 rok Wersja do druku

Informacje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Palędzie Kościelne
 

Mogilno ,dnia15 marca 2006 r.RI 7610/ 1 /2006
DECYZJANa podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 kwietnia 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98 poz.1071 tekst jednolity z 2000 roku ) oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 w związku z art.46 ust.1 i art 56 ust. 1,2 3,7 i 8 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 roku ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Inżynierii Ochrony Środowiska dr inż. Kazimierz Stefanowski ul. Bratkowa 33 85-361 Bydgoszcz
ORZEKAM


ustalić następujące środowiskowe uwarunkowanie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Palędzie Kościelne projektowanego przez Pracownię Inżynierii Ochrony Środowiska dr inż. Kazimierz Stefanowki ul. Bratkowa 33 85-361 Bydgoszcz na następujących warunkach:


  1.W trakcie wykonywania robót ziemnych powyższe roboty należy ograniczyć do zakresu objętych projektem budowlanym i po zakończeniu inwestycji doprowadzić do stanu pierwotnego istniejące i sąsiadujące tereny upraw rolnych.

  2.Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu wykonywania inwestycji.

  3.Inwestycje należy projektować i wykonywać zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.

  4.Przed oddaniem planowego przedsięwzięcia do eksploatacji należy uzyskać wszelkie pozwolenia,zezwolenia wymaganych z zakresu ochrony środowiska.

  5.Spełnić wymagania określone w decyzji Nr GP 7331/364/02 z dnia 31 grudnia 2002 r. Burmistrza Mogilna o ustaleniu inwestycji celu publicznego przedmiotowej inwestycji.

6.W zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do

przedsięwzięcia -nie jest wymagane.

7.Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego

użytkowania -nie wymagane (na obszarze Miasta i Gminy Mogilno nie jest wyznaczona strefa obszaru NATURA 2000)

8.Pozostałe uwarunkowania wynikające z postanowienia Nr OS-7633—2/2006 wydanego przez Starostę Mogileńskiego z dnia 10 marca 2006 roku oraz postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie Nr PSSE-N.NZ-422-M- 09/12/06 z dnia 14 marca 2006 r.

Ważność decyzji wydaje się na okres dwóch lat licząc od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.UZASADNIENIE


W dniu 30 listopada 2005 roku Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska, Pan dr inż. Kazimierz Stefanowski Bydgoszcz ul.Bratkowa 33 zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Burmistrza Mogilna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Palędzie Kościelne gm Mogilno. Burmistrz Mogilna zwrócił się do Starosty Mogileńskiego z wnioskiem z dnia 09.01.2006 roku RI 7610/1/06 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z dnia 09.01.2006 roku Nr RI 7610/1/06 roku w sprawie uzyskania opinii co do konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Starosta Mogileński postanowieniem z dnia 23 stycznia 2006 roku Nr OS-7633-1/2006 i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2006 roku Nr PSSE-N.NZ-422-M-06/07/06 uznano, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Na podstawie uzyskanych opinii Burmistrz Mogilna wydał postanowienie RI 7610/1/06 z dnia 02 lutego 2006 roku o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W toku dalszego postępowania Burmistrz Mogilna zwrócił się z wnioskiem RI 7610/1/06 z dnia 13 lutego 2006 roku do Starosty Mogileńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie Nr RI 7610/1/06 z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie uzgodnienia decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Postanowieniem Nr OS-7633-2/2006 z dnia 10 marca 2006 roku Starosta Mogileński i postanowieniem Nr PSSE-N.NZ-423-M-09/12/06 z dnia 14 marca 2006 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie przedmiotowa decyzja została uzgodniona przez obydwa te organy. Nadto przeprowadzona analiza przedsięwzięcia pozwala ustalić ,iż oddziaływanie ogranicza się tylko w fazie realizacji inwestycji.

Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja nie wpłynie znacząco na zmianę stanu środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji. Konieczne zatem jest przeprowadzenie zabiegów rekultywacyjnych po zakończeniu inwestycji. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi, nie leży także na obszarach ochrony „NATURA 2000” i terenach podlegających ochronie.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 1-3 za pośrednictwem organu, który decyzje wydał w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Strony odwołujące się są obowiązane wnieść opłatę skarbową w znaczkach opłaty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i 0,50 PLN od każdego załącznika.Otrzymują:

 1. Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska

  dr inż. Kazimierz Stefanowski

  ul. Bratkowa 33 85-361 Bydgoszcz

 2. Starostwo Powiatowe

  w Mogilnie

 3. Państwowy Powiatowy

  Inspektor Sanitarny

  w Mogilnie

 4. a/a


Informację wytworzył: Piotr Kędzierski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Robert Hibner, Data wprowadzenia: 2006-04-07 09:50:55, Zatwierdził do publikacji: Robert Hibner, Data publikacji 2006-04-07 09:53:23, Ostatnia zmiana: 2006-04-07 09:53:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1444