Wyszukaj:
Urząd Miejski w Mogilnie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Gmina
•  Dane statystyczne
•  Urzędy i instytucje
•  Organizacje pozarządowe
•  Oferty pracy
•  NSP 2011
  Władze i struktura
•  Burmistrz
•  Rada
•  Urząd Miejski
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Przetargi
•  Straż Miejska
•  Młodzieżowa Rada Miejska w Mogilnie
  Prawo lokalne
•  Statuty
•  Regulamin urzędu
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Planowanie przestrzenne
•  Informacje o posiedzeniach komisji
•  Projekty uchwał
•  Uchwały
•  Protokoły
•  Sprawozdania
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Finanse
•  Tablica ogłoszeń
•  Obrona Cywilna
  Rejestr Instytucji Kultury
•  Informacja
•  Rejestr instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Mogilno
  Rejestr jednostek organizacyjnych
•  Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzony przez Gminę Mogilno
  Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych
•  Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych dzialających na terenie Gminy Mogilno
  akty normatywne i prawne
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitory Polskie
  Wybory
•  Wybory Prezydenta RP 2015
•  Archiwum
  Oświadczenia majątkowe
•  Archiwum
•  Rok 2014
•  Rok 2014 - oświadczenia majątkowe złożone pierwszy raz po ślubowaniu
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Konkurs KRUS
  Załatwianie spraw
•  Wydział Administracyjny - sprawy obywatelskie
•  Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
•  Ewidencja Działalności Gospodarczej
Pomoc
Statystyki

7508838
od 04 grudnia 2003
Władze i struktura » Przetargi » Rozstrzygnięte Wersja do druku

Strona archiwalna - zdjęta z serwisu
Budowa obwodnicy miasta Mogilna

Zamawiający:
Gmina Mogilno

Tytuł przetargu:
Budowa obwodnicy miasta Mogilna

CPV:
45.23.31.22-0; 45.23.31.20-6; 45.22.11.21-6; 45.23.24.60-4; 45.23.24.52-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów i udowodnią Zamawiającemu, iż będą dysponowali zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcom do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia:

a) dysponują lub będą dysponowali osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. min. 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy robót drogowych i mogącym wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

b) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 zadania w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub remontu dróg, o wartości min. 10 000 000 zł brutto każde zadanie;
c) zadania, o których mowa w pkt 2 powyżej wykonali należycie;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności opłacili polisę, a w przypadku jej braku posiadają inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3 000 000 zł.

2.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.

3.Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP (wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 PZP) wykonawcy załączą do oferty dokumenty wymienione w §1 ust. 1 pkt 2, 6, 7, 9, 10 i §2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) oraz oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP, a także, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.
4.Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikiem do oferty wg Załącznika nr 1 do SIWZ oraz Załącznika nr 1.1 do SIWZ.

2.Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy wg Załącznika nr 2 do SIWZ (nie podlega ocenie, a stanowi jedynie informację co do poziomu cen, jako merytoryczne uzasadnienie oferowanej przez Wykonawcę ceny - kwoty wynagrodzenia ryczałtowego).

3.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 PZP wg Załącznika nr 3 do SIWZ.

4.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieni publicznego z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 PZP wg Załącznika nr 4 do SIWZ.

5.Zaakceptowany wzór Aktu Umowy Załącznik nr 7.1 oraz Warunków Szczególnych Kontraktu Załącznik nr 7.2 do SIWZ.

6.Dowód wniesienia wadium (w przypadku formy pieniężnej - potwierdzenie przelewu środków finansowych na konto Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium - oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu). Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Oryginał dowodu wniesienia wadium należy umieścić w oznaczone kopercie "oryginał dowodu wniesienia wadium" i załączyć do oferty.

7.Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP (wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 PZP) Wykonawca załączy dokumenty wymienione w §1 ust. 1 pkt. 3, 6, 7, 9, 10 i §2 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817):

1) aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP;

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wg Załącznika nr 5 do SIWZ oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

7) dokumenty (referencje lub inny dokument) od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że zadania, o których mowa w pkt 6 powyżej zostały wykonane należycie;

8) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynność wg Załącznika nr 6 do SIWZ;

9) dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

10) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcom do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku o którym mowa w art. 26 ust. 2 b PZP;

11) polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3 000 000 zł.

8. Zgodnie z §6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) w/w dokumenty Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w §6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817):

1) w pkt 2-4 i pkt 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) - tj. dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej pkt 1-3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) w pkt 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) - tj. dokumentu, o którym mowa w ustępie 6 powyżej pkt 4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP.

10. Dokumenty, o których mowa w ustępie 7 powyżej pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ustępie 7 powyżej pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 (powyżej), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

13. Zgodnie z art. 23 ust.1 PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.

13.1. W w/w przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP.

15. Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2012r.

Osoba odpowiedzialna:
Andrzej Kulczycki, Tel. (052) 318 55 32, Arkadiusz Grobelski, Tel (052) 318 55 40

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Mogilnie,
ul.Narutowicza 1
88-300 Mogilno,
pokój nr 106 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2010-06-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-06-29 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Mogilnie,
ul.Narutowicza 1
88-300 Mogilno,
pokój nr 22.


Kryteria wyboru:
Najnizsza cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.
CENA 100%


Wadium:
1 000 000 złotych ; jeden milion złotych

Uwagi:
Mogilno, dnia 15 lipca 2010r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: FE-3410/17/2010/BIP

Nazwa zadania:
Budowa obwodnicy miasta Mogilna

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Oferta Nr II
Konsorcjum:
Lider:
STRABAG Sp. z o.o.
ul.Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Partner:
,,GOTOWSKI'' Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.
ul.Toruńska 300
85-880 Bydgoszcz

Cena oferty: 24.958.454,37 zł - pkt.100,00

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta wymagania określone w SIWZ.

Mogilno, dnia 23 czerwca 2010 r.

FE-3410/17/2010/MTS

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr FE-3410-17-2010. w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa obwodnicy miasta Mogilna"

MODYFIKACJA treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa obwodnicy miasta Mogilna"

Zakres modyfikacji w SIWZ jest następujący:

Rozdział II ; zmieniono i dodano nowy tekst (zaznaczony na czerwono w SIWZ )

- Zmiana treści SIWZ [23-06-2010]

- Zmiana treści - Ogłoszenia [23-06-2010]

oraz dodano na stronie internetowej www.bip.mogilno.pl w zakładce przetargi otwarte Budowa obwodnicy miasta Mogilna :

- Prawidłowy przedmiar robót - Przebudowa Linii Energetycznej NN 0,4KV, SN 15KV i budowa oświetlenia.
Plik o nazwie: Prawidłowy przedmiar Przebud_Linii_ Ener_ [23-06-2010]

- Prawidłowy kosztorys ofertowy - Przebudowa Linii Energetycznej NN 0,4KV, SN 15KV i budowa oświetlenia.
Plik o nazwie: Prawidłowy kosztorys ofertowy PDF Przebud_Linii_ Ener_ [23-06-2010]

- Prawidłowy kosztorys ofertowy EXCEL - Przebudowa Linii Energetycznej NN 0,4KV, SN 15KV i budowa oświetlenia.
Plik o nazwie: Prawidłowy kosztorys ofertowy EXCEL Przebud_Linii_ Ener_ [23-06-2010]

- Prawidłowe zestawienie montażowe linii SN 15KV- Napowietrznej.
Plik o nazwie: Prawidłowe Zest_Mont_ linii 15KV-Nap [23-06-2010]

- Zmiana treści SIWZ [23-06-2010]

- Zmiana treści - Ogłoszenia [23-06-2010]

Zamawiający postanowił nie przedłużać terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Mogilno,23.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P15

Bip-Tablica ogłoszeń

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.

W związku z otrzymaniem od Państwa zapytania do w/w przetargu Zamawiający
udziela następującej odpowiedzi:

1.Pytanie:
Część elektroenergetyczna. Ilości słupów oświetleniowych w kosztorysie nie zgadzają się z ilościami podanymi w zestawieniu montażowym. Proszę o wyjaśnienie i o ewentualną zmianę przedmiaru.
Odpowiedź:
Właściwa jest ilość słupów oświetleniowych w zestawieniu montażowym. Poprawiono kosztorys i przedmiar.

2.Pytanie:
Część elektroenergetyczna. W kosztorysie część "Przebudowa i zabezpieczenie kabli SN 15kV i nn 0,4kV- Budowa kabli nn 0,4kV" występuje pozycja:

2.1.4.11 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi- 140 mm SRS 160 ; m ; 42

Rura SRS 160 nie widnieje na rysunkach. Proszę o wskazanie miejsca gdzie należy ułożyć rurę lub korektę kosztorysu.
Odpowiedź:
Rury wykazane w tej pozycji kosztorysowej są prawidłowe i widnieją na rys nr 2.5 i 4.3 - skrzyżowanie proj. kabla nn z proj. obwodnicą w km 5+269.


3.Pytanie:
Część elektroenergetyczna. Ilości rury A 160 PS zawarte w kosztorysie nie zgadzają się z ilościami w zestawieniu montażowym. Proszę o wyjaśnienie lub ewentualną korektę kosztorysu.
Odpowiedź:
Właściwe są ilości rury w zestawieniu montażowym. Poprawiono kosztorys i przedmiar.

4.Pytanie:
Część elektroenergetyczna. Ilości rury DVK 160 zawarte w kosztorysie nie zgadzają się z ilościami w zestawieniu montażowym. Proszę o wyjaśnienie lub ewentualną korektę kosztorysu.
W części "Przebudowa i zabezpieczenie kabli SN 15kV i nn 0,4kV- Budowa kabli nn 0,4kV" brak pozycji ułożenie rur DVK 160.
Odpowiedź:
Właściwe są ilości rury w zestawieniu montażowym. Poprawiono kosztorys i przedmiar.

5.Pytanie:
Część elektroenergetyczna. Ilość kabla YAKY 4x120 w kosztorysie nie zgadza się z ilością w zestawieniu montażowym. Proszę o wyjaśnienie lub korektę kosztorysu.
Odpowiedź:
Właściwa jest ilość kabla w zestawieniu montażowym. Poprawiono kosztorys
i przedmiar.

6.Pytanie:
Część elektroenergetyczna. Ilość w kosztorysie kabla AsXSn 2x25 nie zgadza się z ilością w zestawieniu montażowym. Proszę o wyjaśnienie lub korektę kosztorysu.
Odpowiedź:
Właściwa jest ilość kabla w zestawieniu montażowym. Poprawiono kosztorys
i przedmiar.

7.Pytanie:
Część elektroenergetyczna. Proszę o podanie właściwej ilości słupów funkcyjnych. W kosztorysie jest 35 szt. słupów do postawienia, w zestawieniu montażowym 20 szt. ,a na rysunkach 21 szt. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne korekty.
Odpowiedź:
Wszystkich słupów wirowanych typu E i EM jest 21 sztuk. Poprawiono w zestawieniu montażowym, w przedmiarze i kosztorysie.

8.Pytanie:
Jaki rodzaj krawężnika należy wycenić w pozycji kosztorysu ofertowego nr 28.1. W przedmiarze i kosztorysie podano 20x30 natomiast w przekrojach konstrukcyjnych jest 15x30?
Odpowiedź:
Poprawny rozmiar krawężnika to 15x30x100.

9.Pytanie:
Jaki rodzaj krawężnika należy wycenić w pozycji kosztorysu ofertowego nr 28.2. W przedmiarze i kosztorysie podano 12x25 natomiast w przekrojach konstrukcyjnych jest 15x22?
Odpowiedź:
Poprawny rozmiar krawężnika to 15x22x100 (odpowiedzi udzielono).

10.Pytanie:
Czy w pozycji 5.1 kosztorysu ofertowego branży drogowej uwzględnione zostały wykopy pod sieć wodno-kanalizacyjną i przepusty? Prosimy o podanie ilości robót ziemnych (wykop, nasyp) dla poszczególnych branż.
Odpowiedź:
Nasyp uwzględniony w drogowym bilansie robót ziemnych.
Kanalizacja deszczowa:
Założone do obliczeń szerokości wykopu:
Dla średnicy Dn400mm - 1.1m
Dla średnicy Dn200, 250, 300mm - 0.9m

Wykop: Vc = 716.16 m3
Objętość nie uwzględnia poszerzenia pod studnie - należy przyjąć stosowną rezerwę na poszerzenie wykopu w tych miejscach.

Sieć wod-kan:
Założone do obliczeń szerokości wykopu:
Dla średnicy Dn90, 110, 160mm - 0.8m
Dla średnicy Dn225mm - 0.9m
Dla średnicy Dn630mm - 1.3m

Wykop: Sieć wodociągowa : Vc = 954.62 m3
Kanalizacja sanitarna : Vc = 83.48 m3

Objętość nie uwzględnia poszerzenia pod studnie - należy przyjąć stosowną rezerwę na poszerzenie wykopu w tych miejscach.

11.Pytanie:
Prosimy o podanie ilości podsypki i zasypki rur dla branży wodno-kanalizacyjnej i przepustów.
Odpowiedź:
W obliczeniach założono podsypkę i obsypkę grubości 0.15cm


Kanalizacja deszczowa:
Vcp = 280.45 m3

Sieć wod-kan:
Sieć wodociągowa : Vcp = 196.15 m3
Kanalizacja sanitarna : Vcp = 14.92 m3

12.Pytanie:
Czy projekt nie przewiduje montażu żadnych separatorów przy wykonaniu kanalizacji deszczowej?
Odpowiedź:
W projekcie nie zastosowano separatorów

13.Pytanie:
Prosimy o podanie właściwej jednostki miary do pozycji 14.1 (wg przedmiaru: m2, wg kosztorysu ofertowego m3)
Odpowiedź:
Właściwa jednostka miary: m3 (odpowiedzi udzielono)


Mogilno,23.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P14

Bip-Tablica ogłoszeń
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.
W związku z otrzymaniem od Państwa zapytania do w/w przetargu:

Ad. Oznakowanie :
1.Czy poz. kosztorysu 25.1 - ustawienie słupków obejmuje materiał i montaż?
2.Czy ilości słupków dostosowane są do wszystkich znaków?
3.Co ma być zawarte w cenie pod poz. montaż znaków?
4.Czy cena montażu tablic kierunkowych ma zawierać materiał + montaż + konstrukcje + fundamenty + montaż konstrukcji?
5.Ilość słupków niezgodna jest z projektem. Którą ilość należy przyjąć do wyceny - z projektu czy przedmiaru?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
1. TAK
2. TAK
3. Montaż tablic do słupków
4. TAK
5. Ilość słupków jest zgodna z projektem.


Mogilno,21.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P13

Bip-Tablica ogłoszeń

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.

W związku z otrzymaniem zapytania do w/w przetargu:

Dotyczy wiaduktu drogowego WD-1:

1. Pozycja 2.2 kosztorysu ofertowego mówi o wykonaniu i zasypaniu wykopu w ilości 333,7 m3, z przedmiaru jednak wynika, iż pozycja ta odnosi się tylko do wykonania wykopu.

W związku z powyższym prosimy o podanie, w której pozycji i ile należy ująć zasypki fundamentów.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Koszt Wykonania zasypki fundamentów należy uwzględnić w pozycji 2.2 kosztorysu ofertowego dla Wiaduktu WD-1, w specyfikacji technicznej
M-21.20.01.00 ŁAWY FUNDAMENTOWE w pozycji 9.0 Podstawa płatności przewidziano to zapisem o wykonaniu zasypania ławy gruntem z jego zagęszczeniem.

Mogilno, dnia 21 czerwca 2010 roku

FE-3410/17/2010

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr FE-3410-17-2010. w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa obwodnicy miasta Mogilna"

MODYFIKACJA treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa obwodnicy miasta Mogilna"

Zakres modyfikacji w SIWZ jest następujący:

Rozdział II ; dodano nowy tekst (zaznaczony na czerwono w SIWZ ) :
oraz dodano:

- Zmiana treści SIWZ [21-06-2010]
- Zmiana treści - Ogłoszenia [21-06-2010]
- Zmiana treści - Prawidłowy Przedmiar A- branża drogowa [21-06-2010]
- Zmiana treści - Prawidłowy kosztorys ofertowy - A- branża drogowa [21-06-2010]

Zamawiający postanowił nie przedłużać terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Mogilno,21.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P12

Bip-Tablica ogłoszeń

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.

W związku z otrzymaniem zapytania do w/w przetargu:
Zgodnie z ustawą PZP zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie materiałów przetargowych o szczegółowe zestawienia wszystkich projektowych przepustów pod koroną drogi, zjazdami i skrzyżowaniami, z wyszczególnieniem kilometracji, ilości, długości i średnicy.

Dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego nie zawiera w/w zestawienia.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający na stronie www.bip.mogilno.pl zamieści zestawienie przepustów pod koroną, skrzyżowaniami i zjazdami w ramach projektu " Budowa Obwodnicy Miasta Mogilna". Jednocześnie zostały skorygowane przedmiar i kosztorys ofertowy o poprawne ilości.

Mogilno,17.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P11

Bip-Tablica ogłoszeń

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.
W związku z otrzymaniem zapytania do w/w przetargu Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 roku, Nr 19, poz 177 z pózn. zm.; dalej jako "PZP") Wykonawca zwraca się z uprzejmym wnioskiem o wyjaśnienie - w poniższym zakresie - treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako "SIWZ") dla przetargu nieograniczonego na zadanie " Budowa obwodnicy miasta Mogilna".

1.Pytanie:
Dotyczy rozdz. XVI pkt 3 i nast. SIWZ oraz Aktu Umowy - W jaki sposób i w jakiej formie Zamawiający zamierza realizować zapisy rozdz. XVI pkt od 3 do 3.4 SIWZ mając na uwadze, ze ust. 7 wzoru Aktu Umowy stanowiącego Załącznik Nr 7.1 do SIWZ zawiera enumeratywny, zamknięty i ściśle określony katalog dokumentów, wg których następować będzie interpretacja umowy? Zgodnie z tym przepisem (ust. 7 lit. d) jedynie cześć II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia będzie brana pod uwagę przy ww. interpretacji o pozostała część SIWZ nie stanowi integralnej części Aktu Umowy.
Odpowiedź:
SIWZ w całości stanowi integralną część umowy. W ust. 7 wzoru Aktu Umowy wskazano hierarchię poszczególnych dokumentów/ich części według ich wagi w przypadku rozbieżności w interpretacji umowy wiążącej Zamawiającego i Wykonawcę.

2.Dotyczy Aktu Umowy oraz Szczególnych Warunków Kontraktu - Wnosimy o zmianę treści ust. 7 lit. d) Aktu Umowy w ten sposób aby po przecinku po słowie "SIWZ" usunąć słowa "część II Opis przedmiotu zamówienia" albo dodać po nim wyrażenie "w szczególności". Wnosimy także o dokonanie ww. zmiany w klauzulach 1.1.1.1. oraz 1.5 Szczególnych Warunków Kontraktu.
Odpowiedź:
Jak wyjaśniono powyżej (w pkt 1) SIWZ w całości stanowi integralną część umowy. Treść ust. 7 lit. d) Aktu Umowy oraz Subklauzuli 1.5 Szczególnych Warunków Kontraktu pozostaje bez zmian.
W celu doprecyzowania treści Subklauzuli 1.1.1.1.1 zd. 1 Szczególnych Warunków Kontraktu, otrzymuje ona brzmienie:
"Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, SIWZ - w szczególności część II Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacje, Rysunki, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.

3.Pytanie:
Dotyczy Aktu Umowy oraz Warunków Szczególnych Kontraktu - Czy w przypadku jakiejkolwiek zmiany przez Zamawiającego treści Aktu Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7.1 do SIWZ, oraz Warunków Szczególnych Kontraktu, stanowiących Załącznik Nr 7.2 do SIWZ, w toku niniejszego postępowania, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty zaakceptowany wzór ww. dokumentów z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Tak. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty zaakceptowane wzory dokumentów, o których mowa w SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych przez Zamawiającego w toku postępowania.

4.Pytanie:
Dotyczy formularza oferty - Czy przez "polisę kontraktową na 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej" o której mowa w pkt 11 formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający rozumie osobną polisę ubezpieczeniową wystawioną tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zadania czy Wykonawca może się posłużyć w tym celu polisą zawartą dla celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jeżeli spełnia ona wymogi SIWZ, w tym wymogi wynikające z zapisów Warunków Szczególnych Kontraktu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia osobnej polisy ubezpieczeniowej wystawionej tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania kontraktowego.

5.Pytanie:
Dotyczy Warunków Szczególnych Kontraktu - Mając na względzie zapis Subklauzul 18.1 akapit siódmy Ogólnych Warunków Kontraktu zaczynający się od słów "Po zapłaceniu każdej składki…" - czy Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej przedkładanej Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej dowód zapłaty składki ubezpieczeniowej? Jednocześnie wnosimy o usunięcie z Ogólnych Warunków Kontraktu ww. zapisu.
Odpowiedź:
Treść Subklauzuli 18.1 lit. h) Szczególnych Warunków Kontraktu pozostaje bez zmian. Zamawiający (Inżynier Kontraktu) chce mieć możliwość monitorowania faktu opłacenia składek, którego spełnienie warunkuje istnienie ochrony ubezpieczeniowej.

6.Dotyczy Warunków Szczególnych Kontraktu - Mając na uwadze zapis Subklauzul 4.1 lit. f) Warunków Szczególnych Kontraktu - czy po stronie Zamawiającego będzie ciążył obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie?
Odpowiedź:
Nie. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot Umowy wraz z pozwoleniem na użytkowanie uzyskanym przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

7.Pytanie:
Dotyczy Warunków Szczególnych Kontraktu oraz Aktu Umowy - Mając na uwadze zapis Subklauzuli 4.1 lit. h) Warunków Szczególnych Kontraktu oraz ust. 9 Aktu Umowy wnosimy o zmianę zapisu tego ostatniego w ten sposób aby dla Wykonawcy sporządzone zostały 2 egzemplarze Umowy.
Odpowiedź:
Treść Subklauzuli 4.1 lit. h) Szczególnych Warunków Kontraktu pozostaje bez zmian. Wykonawca ma w szczególności możliwość uzyskania notarialnie poświadczonych odpisów Umowy mających moc oryginału w ilości odpowiadającej jego potrzebom.

8.Pytanie:
Dotyczy treści SIWZ - Czy Zamawiający dysponuje wszelkimi decyzjami, pozwoleniami o zezwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przez polskie prawo niezbędnymi dla realizacji przedmiotowego zadania?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ (w szczególności z zastrzeżeniem Subklauzuli 2.1, o którym mowa w Załączniku nr 1.1 - Załącznik do Oferty).

9.Pytanie:
Dotyczy Warunków Szczególnych Kontraktu - Wnosimy o zmianę Subklauzul 8.7 akapit czwarty Warunków Szczególnych Kontraktu po przez wykreślenie zawartego w nim sformułowania "i b)". W obecnym brzmieniu tego zapisu może dojść do sytuacji, w której pomimo odstąpienia od umowy przez Wykonawcę (z przyczyn leżących po jego stronie) i zapłacie przez niego kary umownej z tego tytułu będzie on w dalszym ciągu zobowiązany do ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.
Odpowiedź:
Subklauzula 8.7 akapit czwarty Szczególnych Warunków Kontraktu, otrzymuje brzmienie: Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadku określonym w pkt a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu."

10.Pytanie:
Dot. SST D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - pkt. 1.3 zakłada wykonanie wykopów wraz z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. 2-5 km. Poz. 6.1 kosztorysu ofertowego zakłada natomiast wykonanie nasypu z gruntu z pozyskaniem i transportem. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy nasyp ma zostać wykonany wyłącznie z gruntu z dokopu czy też będzie możliwość wykorzystania do budowy nasypu grunt z wykopu? Jeżeli grunt z wykopu będzie można wykorzystać przy budowie nasypu to proszę o podanie dokładnej ilości tego gruntu?
Odpowiedź:
Grunt z wykopu jest przeznaczony na odkład i wg badań geotechnicznych nie nadaje się do wbudowania. Nasypy należy wykonać z nowego gruntu.

11.Pytanie:
Dot. poz. 26.1 kosztorysy ofertowego- proszę o podanie odległości rozstawu słupków oraz o podanie ich rodzaju (czy ma to być słupek IPE 160 czy słupek ceowy)?
Odpowiedź:
Rozstawy słupków należy przyjąć z wartościami podanymi na planach sytuacyjnych (opisy barier). Należy zastosować słupki albo IPE140 lub C140 (zależnie od oferty producenta).

Mogilno,17.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P10

Bip-Tablica ogłoszeń

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.
W związku z otrzymaniem zapytania do w/w przetargu Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1.Pytanie
Dot. rozdz. IV Pkt. 2 ppkt. a) - Czy Zamawiający uzna przedmiotowy wymóg za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie kierownika budowy i kierownika robót posiadających Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń bądź odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów?
Odpowiedź: Tak. Uzna.

2.Pytanie:
Dot. rozdz. IV. Pkt. 2 ppkt b) - Doświadczenie wykonawcy. Czy Zamawiający uzna przedmiotowy wymóg za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udziale zamówienia zrealizował zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg a w tym także ulic?
Odpowiedź: Tak. Uzna.

3.Pytanie:
Proszę o potwierdzenie , że prawidłowa nazwa Zamawiającego jaką należy podać w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej to Gmina Grudziądz, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno.
Odpowiedź: Prawidłowa nazwa Zamawiającego jaką należy podać w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej to: Gmina Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno.

4.Pytanie:
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego załączników do oferty w formie edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.mogilno.pl kosztorysy w formie edytowalnej. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian .

5.Pytanie:
Dot. Aktu umowy- Czy wykonawca jest zobowiązany tylko i wyłącznie do podpisania wzoru aktu umowy? Czy powinien dany wzór uzupełnić w części dotyczącej Wykonawcy?
Odpowiedź:Wykonawca akceptuje wzór Umowy.


6.Pytanie:
Proszę o potwierdzenie, że materiał z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy.
Odpowiedź: Materiał z wycinki drzew przechodzi na własność Zamawiającego.

7.Pytanie:
Proszę o padanie miejsca i odległości odwozu materiału z wycinki drzew.
Odpowiedź:
Materiał z wycinki drzew należy odwieźć na teren MPGK Sp. z.o.o. ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno przy zaprojektowanym skrzyżowaniu typu "małe rondo" obwodnicy z drogą powiatową nr 2420 Mogilno- Bielice (ul. Wincentego Witosa).

8.Pytanie:
SST D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i/ lub darniny zakłada wykorzystanie zdjętego humusu do późniejszego umacniania skarp, a w przypadku jego nadmiaru niewykorzystany humus staje się własnością Inwestora. W związku z powyższym proszę o podanie miejsca odwozu i odległości niewykorzystanego humusu.
Odpowiedź: Zdjęty humus należy pozostawić obok miejsca zdjęcia, na działce sąsiadującej z pasem inwestycji.

9.Pytanie:
Dot. poz. 6.1 kosztorysu ofertowego - proszę o informację czy w niniejszej pozycji wliczony jest również grunt do wykonania nasypów wzmacnianych geosyntetykiem z poz. 7.1. kosztorysu?
Odpowiedź: Tak.

10.Pytanie:
Dot. poz. 7.1. kosztorysu ofertowego - proszę o potwierdzenie czy niniejszej pozycji należy wycenić wyłącznie wbudowanie geotkaniny bez ujmowania kosztów kruszywa do wykonania nasypu?
Odpowiedź: Tak.

11.Pytanie:
Dot. poz. 7.1. kosztorysu ofertowego proszę o informację czy powierzchnia 27 963,0 m2 ułożenia geotkaniny zakłada już ułożenie zakładów min. 40 cm zgodnie z SST D.02.03.01b Nasyp zbrojony geosyntetykiem (pkt. 5.3.2)?
Odpowiedź: Tak.

12.Pytanie:
W zamieszczonej na Państwa stronie dokumentacji przetargowej brak jest szczegółów konstrukcyjnych poszczególnych elementów dróg, przepustów zbiornika retencyjnego, rysunków dotyczących umocnienia skarp, rowów i ścieków oraz nasypów zbrojnych geosyntetykiem. W związku z powyższym proszę o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź: Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.mogilno.pl rysunki szczegółów konstrukcyjnych: przekrojów poprzecznych. Przepusty należy wykonać zgodnie z "Katalogiem przepustów Drogowych, Żelbetowe przepusty Skrzynkowe, Transprojekt - Warszawa Sp. z.o.o., Warszawa 2004". Wzmocnienie dna rowu należy wykonać wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) część I, karta numer 1.36.

13.Pytanie:
Poz. 14.1 kosztorysu ofertowego zakłada wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gdzie jednostką miary jest m3, natomiast jednostką miary w poz. 14.1 przedmiaru jest m2. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia, która z tych jednostek jest prawidłowa.
Odpowiedź: Poprawka została naniesiona do przedmiaru robót. Prawidłowa jednostka obmiarowa to 1m3.

14.Poz. 22.2 kosztorysu ofertowego zakłada wykonanie umocnienia rowów i ścieków płytkami chodnikowymi, natomiast wg SST D.06.01.01 pkt. 9.2 Cena jednostki obmiarowej oprócz ułożenia płytek przewiduje się również zapełnienie otworów humusem. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia. Ponadto proszę o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej brakujących w tym zakresie
szczegółów konstrukcyjnych.
Odpowiedź: Przy umocnieniu dna rowu nie ma wypełniania otworów i obsiewania trawą. Stosowna poprawka został wniesiona do SST. Na stronie internetowej www.bip.mogilno.pl zamieszczone zostaną szczegóły konstrukcyjne.

15.SST D.08.01.01 Elementy ulic zakłada w pkt. 1.3 wbudowanie krawężników najazdowych 15x22x100 cm, natomiast kosztorys ofertowy nie przewiduje wbudowania tego rodzaju krawężnika. Poz. 28.2 kosztorysu ofertowego zakłada wbudowanie krawężnika najazdowego 12x25x100 cm. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.
Odpowiedź: Poprawny rozmiar krawężnika to 15x22x100.

16.Pytanie:
Poz. 30.1 kosztorysu ofertowego zakłada wbudowanie obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, natomiast SST D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe w pkt. 5.1 zakłada wykonanie ław z oporem. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienie czy obrzeża betonowe mają zostać wbudowane wyłącznie na podsypce cementowo-piaskowej czy też dodatkowo na ławie betonowej. Jeżeli dodatkowo należy wycenić ławę betonową to proszę o podanie jej wymiarów oraz betonu, z jakiego ma zostać wykonana.
Odpowiedź: Należy wykonać obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej. Stosowna poprawka została naniesiona w SST.


Mogilno,16.06.2010r.
FE- 3410/17/2010/P9

Bip-Tablica ogłoszeń

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.
W związku z otrzymaniem zapytania do w/w przetargu Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1.Pytanie:
Ogólna charakterystyka inwestycji zawarta w SIWZ opisuje odmienną od opisanej w SST D 03.05.01b konstrukcje zjazdu do zbiornika retencyjno-odparowującego. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie prawidłowej konstrukcji i uwzględnienie ewentualnych zmian w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
Wersja poprawna znajduje się w SIWZ, SST zostały skorygowane. Przedmiar i kosztorys ofertowy zawierają poprawne ilości.

2.Pytanie:
Ogólna charakterystyka inwestycji zawarta w SIWZ opisuje odmienną od opisanej w opisie technicznym konstrukcję nawierzchni zatok autobusowych. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie prawidłowej konstrukcji i uwzględnienie ewentualnych zmian w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
Wersja poprawna znajduje się w dokumentacji technicznej, SIWZ został skorygowany. Przedmiar i kosztorys ofertowy zawierają poprawne ilości.

3.Pytanie:
Ogólna charakterystyka inwestycji zawarta w SIWZ opisuje w punkcie 4 Konstrukcję nawierzchni dla drogi głównej w km 3+450-3+550 oraz odcinek N-O (droga gminna nr 140219) bez warstwy ścieralnej i odmiennymi od ogólnie przyjętych grubościami: warstwy wiążącej i podbudowy bitumicznej. Prosimy o wyjaśnienie prawidłowej konstrukcji i uwzględnienie ewentualnych zmian w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
Wersja poprawna znajduje się w dokumentacji technicznej, SIWZ został skorygowany. Przedmiar i kosztorys ofertowy zawierają poprawne ilości.

4.Pytanie:
Ogólna charakterystyka inwestycji zawarta w SIWZ opisuje w punkcie 4 Konstrukcję
nawierzchni dla drogi głównej w km 3+450-3+550 oraz odcinka N-O (droga gminna nr 140219)jednakże opisane w przedmiarze robót pozycje 15.1,15.4 uwzględniające przyjęte w konstrukcji warstwy nie obejmują w swej ilości odcinka N-O (droga gminna nr 140219). Prosimy o wyjaśnienie prawidłowej konstrukcji odcinka N-O (droga gminna nr 140219) oraz uwzględnienie ewentualnych zmian w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
Wersja poprawna znajduje się w dokumentacji technicznej, SIWZ został skorygowany. Przedmiar i kosztorys ofertowy zawierają poprawne ilości.

5.Pytanie:
Ogólna charakterystyka inwestycji zawarta w SIWZ opisuje w punkcie 3 i 5 odmienne konstrukcje nawierzchni dla odcinka 0+970-1+450. Prosimy o wyjaśnienie prawidłowej konstrukcji i uwzględnienie ewentualnych zmian w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. W przypadku gdyby prawidłową konstrukcję stanowiła konstrukcja składająca się z gruntu nasypowego zbrojonego geotkaniną typu A prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje pokazujące sposób zbrojenia.

Odpowiedź:
Szczegóły zbrojenia znajdują się na rysunkach przekrojów poprzecznych. W SIWZ zamieszczony został bardziej przejrzysty opis konstrukcji.

6.Pytanie:
Ogólna charakterystyka Inwestycji zawarta w SIWZ nie opisuje Konstrukcji nawierzchni dla drogi głównej w km 2+350-2+650, 3+950-4+150 oraz dla DW 256 odc. C-H w km 0-0+040, prosimy o uzupełnienie danych.

Odpowiedź:
SIWZ został uzupełniony o brakujące informacje. Przedmiar i kosztorys ofertowy zawierają poprawne ilości.

7.Pytanie:
Ogólna charakterystyka inwestycji zawarta w SIWZ nie opisuje Konstrukcji nawierzchni wysp kanalizujących, pierścienia ronda i wybrukowań, prosimy o uzupełnienie danych.

Odpowiedź:
SIWZ i dokumentacja techniczna zostały uzupełnione o brakujące informacje. Przedmiar i kosztorys ofertowy zawierają poprawne ilości .

8.Pytanie:
Dotyczy Przedmiaru robót poz. 14.1 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z betoniarki), grubość warstw 16 cm. Prosimy o korektę zaniżonej wielkości powierzchni zatoki autobusowej.

Odpowiedź:
Ilość materiału w pozycji 14.1 jest prawidłowa, błędna była jednostka obmiarowa. Prawidłowa jednostka to m3. Poprawka została naniesiona do przedmiaru robót.

9.Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie czy w obrębie zjazdów indywidualnych asfaltowych można zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe dla KR1-2.

Odpowiedź:
Należy przyjmować MMA takie jak dla drogi głównej (wg SST)


10.Pytanie:
Załączona na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacja branży drogowej nie zawiera przekrojów poprzecznych oraz planu zagospodarowania z określeniem rodzajów nawierzchni, prosimy o uzupełnienie danych.

Odpowiedź:
Zamawiający zamieści na stronie www.bip.mogilno.pl rysunki przekrojów poprzecznych. Informacje odnośnie nawierzchni znajdują się w Projekcie budowlanym drogowym. Na rysunkach nawierzchnie z kostki są oznaczone poprzez kreskowania, natomiast asfaltowe nie posiadają żadnego kreskowania.

11.Pytanie:
SST D.06.01.01 opisuje w punkcie 2.10. Geowłókninę filtracyjno-separacyjną wykonaną z polipropylenowych włókien ciętych, prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie ofertowym w której należy ją wycenić.

Odpowiedź:
Należy wycenić ułożenie materacy gabionowych razem z geowłókniną za m2 (poz. 22.3).


Mogilno,15.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P8
BIP

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.

W związku z otrzymaniem zapytania do w/w przetargu:

Na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych składamy niżej wymienione pytanie w przedmiocie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej w/w zamówienia:

1.Proszę o informacje w jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome dla Organizacji Ruchu Docelowego. Zgodnie z opracowaniem do projektu należy zastosować poziome oznakowanie grubowarstwowe grubości 2.5 mm, wykonane przy użyciu mas chemoutwardzalnych, natomiast według przedmiaru podano iż wykonanie oznakowania jezdni materiałami grubowarstwowymi-termoplastycznymi.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Oznakowanie należy wykonać jako termoplastyczne.


Mogilno,15.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P7
BIP

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.

W związku z otrzymaniem zapytania do w/w przetargu Zamawiający udziela
następującej odpowiedzi:

Pytanie.
1. SST-D04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego oraz D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego opisują w punkcie 2.4, iż należy stosować asfalty drogowe zwykłe i modyfikowane. Prosimy o jednoznaczne ustalenie z jakich asfaltów ma być przygotowana MMA- drogowych zwykłych, czy modyfikowanych.

Odpowiedź.
Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi - "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008"

- do podbudowy dla ruchu KR-3 dopuszczone są do stosowania następujące asfalty drogowe 35/50, 50/70, PMB 25/55-60, należy zastosować taki rodzaj asfalty, który pozwoli spełnić wymagania dla betonu asfaltowego do warstw podbudowy dla ruchu KR3-KR4 zawarte w tablicy nr 12 w/w Wymagań Technicznych.

- do wiążącej dla ruchu KR-3 dopuszczone są do stosowania następujące asfalty drogowe 35/50, 50/70, PMB 25/55-60, należy zastosować taki rodzaj asfalty, który pozwoli spełnić wymagania dla betonu asfaltowego do warstw wiążącej dla ruchu KR3-KR4 zawarte w tablicy nr 20 w/w Wymagań Technicznych.

- do ścieralnej dla ruchu KR-3 dopuszczone są do stosowania następujące asfalty drogowe 50/701, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, należy zastosować taki rodzaj asfalty, który pozwoli spełnić wymagania dla betonu asfaltowego do warstw ścieralnej dla ruchu KR3-KR4 zawarte w tablicy nr 26 w/w Wymagań Technicznych.

1 nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi poniżej -28°C - region północno-wschodni i tereny podgórskie.

Mogilno,11.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P6
BIP

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.

W związku z otrzymanymi pytaniami do w/w przetargu Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
Dot. wypełnienia Załącznika nr 1.1 do oferty.
Czy Załącznik nr 1.1. należy załączyć w formie wymaganej w Rozdziale IX, ust. 2 SIWZ, czyli "bez dokonywania jakichkolwiek zmian", czy zgodnie z uwagą pod tabelą Załącznika nr 1.1. "Wykonawca winien wypełnić miejsca wykropkowane" (oprócz Subklauzuli 1.1.2.4, 1.3, i 8.7)?

Odpowiedź:
Wykonawca powinien wypełnić miejsca przeznaczone dla niego, zaznaczone przez
wykropkowanie.
Forma dokumentu - zgodnie z Rozdziałem IX, ust. 2 SIWZ, czyli dokument
przepisany lub wypełniony bez zmian skutkujących zmianą jego sensu.

Pytanie 2:
Dot. Subklauzuli 4.4. "Podwykonawcy"
Czy Obiekty Inżynierskie (Wiadukt WD-1 i przepusty) można zaliczyć do urządzeń towarzyszących i realizować je przy udziale Podwykonawców?

Odpowiedź:
Obiekt WD-1 zaliczany jest do kategorii robót zasadniczych wykonywanych przez Oferenta (pojedynczego bądź konsorcjum).Przepusty są elementem odwodnienia korpusu drogowego.

Pytanie 3:
Dot. Subklauzuli 4.2. "Zabezpieczenie wykonania"
Jaki jest wymagany okres "na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady"?

Odpowiedź:
Stosuje się okres rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, który wynosi 1 rok licząc od dnia kiedy rzecz (obiekt) została wydana kupującemu (Zamawiającemu) (art. 568 § 1 k. c. w zw. z art. 656 § 1 k. c.)

Pytanie 4:
Dot. Przedmiaru Robót.
Do kogo będzie należała likwidacja torów kolejowych w km 1+121 i 1+712, czy do Zamawiającego , czy do Wykonawcy, i na jakich długościach?

Odpowiedź:
W km 1+121 nie ma torów kolejowych. W km 2+712 należy uwzględnić rozbiórkę
torów kolejowych na całej szerokości nasypu.


Mogilno,10.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P5

Bip

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.

W związku z otrzymaniem pytań do w/w przetargu Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1.Pytanie:
IDW rozdz. I ust. 17; W związku z bardzo długim okresem gwarancji oraz koniecznością wystawienia gwarancji należytego wykonania umowy o okresie ważności powyżej 5 lat, czy Zamawiający zgadza się, że zostanie wystawiona gwarancja z 3-letnim okresem ważności wraz ze zobowiązaniem, że przed upływem terminu jej ważności zostanie wystawiona następna gwarancja?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody, aby w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, wystawiana była gwarancja z 3-letnim okresem ważności wraz ze zobowiązaniem, że przed upływem terminu jej ważności zostanie wystawiona następna gwarancja.

2.Pytanie:
Czy Zamawiający akceptuje wniesienie oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji i oddzielnego na okres gwarancyjny/ Okres Zgłaszania Wad, wniesionego przed upływem ważności zabezpieczenia na okres realizacji?

Odpowiedź:
Zamawiający nie akceptuje wniesienia oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji i oddzielnego na okres gwarancyjny/Okres Zgłaszania Wad, wniesionego przed upływem ważności zabezpieczenia na okres realizacji.

3.Pytanie:
Wobec różnych okresów gwarancji dla różnych zakresów robót czy Zamawiający akceptuje zwalnianie zabezpieczenia wykonania proporcjonalnie do okresów gwarancji i wartości poszczególnych zakresów robót objętych gwarancją?

Odpowiedź:
Nie. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w przepisach PZP (art. 151 ust. 1 PZP).

4.Pytanie:
IDW rozdz. III; Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Odpowiedź:
Nie. Termin wykonania zamówienia to 30.11.2012 r.

5.Pytanie:
Załącznik do Oferty Warunek 8, 7; kary umowne- Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź:
Maksymalna kwota odszkodowania umownego za opóźnienie wynosi 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (zgodnie z Subklauzulą 8.7 Szczególnych Warunków Kontraktu).

6.Pytanie:
Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa "opóźnienie"- które może nie wynikać z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem "zwłoka" - która jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez Zamawiającego?

Odpowiedź:
Nie. Treść SIWZ w przedmiotowym zakresie pozostaje bez zmian.

7.Pytanie:
Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy Wykonawcy?

Odpowiedź:
Nie. Treść SIWZ w przedmiotowym zakresie pozostaje bez zmian.

8.Pytanie:
WSK Subklauzula 10,3; punkt b), Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu Szczególne Warunki Kontraktu Warunek 10.3 w taki sposób, iż pokryje dodatkowe udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę, a wynikające z niemożliwości przeprowadzenia Prób Końcowych z przyczyny Zamawiającego?

Odpowiedź:
Nie. Treść Subklauzuli 10.3 Szczególnych Warunków Kontraktu pozostaje bez zmian.

9.Pytanie:
WSK Subklauzula 14.3; Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie robót w okresach miesięcznych?

Odpowiedź:
Nie. Treść Subklauzuli 14.3 Szczególnych Warunków Kontraktu pozostaje bez zmian.

10.Pytanie:
WSK Subklauzula 14.9; W jakim czasie nastąpi zwrot 70% Zabezpieczenia Wykonania wobec zmienionej Subklauzuli 14.9 WSK, w której zapisano, że zwrot nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Wykonania, a więc po okresie zgłaszania Wad (1 miesiąc), co jest sprzeczne z unormowaniem art.151 ust. 1 PZP, który nakazuje zwrot w okresie 30 dni od wykonania zamówienia i uznaniu za należycie wykonane (Świadectwo Przejęcia), ZAŚ Subklauzula 14.9 WSK przesuwa ten okres o dodatkowy 1 miesiąc okresu Zgłaszania Wad?

Odpowiedź:
70% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone na zasadach określonych w przepisach PZP (art. 151 ust. 1 PZP) tj. w okresie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane, nie później niż w terminie 30 dni od wystawienia Świadectwa Wykonania, chyba, że przed wystawieniem Świadectwa Wykonania Zamawiający uzna zamówienie za należycie wykonane, to wówczas w okresie 30 dni od tego momentu (wystawienie Świadectwa Przejęcia nie jest jednoznaczne z uznaniem, że zamówienie zostało wykonane należycie).
Mogilno,09.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P4

BIP

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.

W związku z otrzymanym pytaniem o udostępnienie planu sytuacyjnego dla w/w zadania Zamawiający na stronie www.bip.mogilno.pl zamieści plan sytuacyjny.

Mogilno,07.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P3

BIP

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.

W związku z otrzymaniem pytaniem do w/w przetargu:
Pytanie:
Proszę o wyjaśnienia dotyczące oznakowania pionowego:
Znaki typu E, F wycenia się podstawie nazw miast oraz konkretnych informacji umieszczonych na znakach. Po odpowiednim rozplanowaniu tych informacji na tablicy wychodzi konkretna powierzchnia znaku, dzięki czemu można dokonać dokładnej wyceny.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiający na stronie www.bip.mogilno.pl zamieści schematy czasowej oraz docelowej organizacji ruchu.


Mogilno,07.06.2010r.

FE- 3410/17/2010/P1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.

W związku z otrzymaniem od Państwa zapytania do w/w przetargu Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W związku z faktem iż, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obwodnicy miasta Mogilna" występuje budowa wiaduktu drogowego WD-1 nad linią kolejową, zadajemy zapytanie:

1.Czy Zamawiający będzie wymagał dysponowaniem przez wykonawcę osobą posiadającą wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej;

2.Czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy doświadczenia w realizacji budowy, przebudowy lub remontu obiektu mostowego wartością i rodzajem porównywalnego z obiektem mostowym wchodzącym w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

1.Tak. Jest to wymóg Prawa Budowlanego. Nie ma wymogu wykazywania tej osoby w Ofercie, podobnie jak innych uprawnionych osób, które będą prowadzić roboty branżowe.

2.Nie będzie wymagał, traktując obiekt mostowy jako element drogi, do której wykonania oferent ma odpowiednie doświadczenie.Mogilno,07.06. 2010r.

FE- 3410/17/2010/P1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.
W związku z otrzymaniem od Państwa zapytania do w/w przetargu Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

I. Dotyczy wiaduktu drogowego WD-1
1.W pozycji 6.2 kosztorysu ofertowego podana jest nośność łożysk powyżej 1200 kN zaś w opisie technicznym pk.9.4 jest mowa o łożyskach o nośności charakterystycznej 4,5 MN. W związku z powyższym prosimy o podanie prawidłowych nośności łożysk.
2.W pozycji 7.1 kosztorysu ofertowego mowa jest o dylatacjach bitumicznych i przesuwie ± 10mm zaś w opisie technicznym pk.9.5 jest podana szczelna dylatacja modułowa o przesuwie ± 20mm. W związku z powyższym prosimy o podanie prawidłowego rodzaju dylatacji i jej przesuwu.
3.W pozycji 1.1 kosztorysu ofertowego brak jest podanych ilości. Prosimy o ich uzupełnienie.

II. Dotyczy Specyfikacji M.21.00.00; M.22.00.00; M23.00.00;
W powyższych specyfikacjach podano, że nasiąkliwość betonu nie może być większa niż 4%. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu i wprowadzenie wartości parametru nasiąkliwości betonu na poziomie nie większym niż 5%?
Zgodnie z normą PN-S-10040:1999 "Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i Badania " nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5%".
Liczne badania i opinie IBDiM wskazują na to, że uzyskanie nasiąkliwości mniejszej niż 4% jest praktycznie niemożliwe, a przy spełnionych parametrach trwałościowych i wytrzymałościowych parametr nasiąkliwości jest nieistotny.

Odpowiedź:
I. Dotyczy wiaduktu drogowego WD-1
1.Przyjęto łożyska o nośności charakterystycznej 4,5 MN (tak jak w opisie technicznym pk. 9.4).
2.Przyjęto dylatację szczelną modułową o przesuwie ± 20 mm (tak jak w opisie technicznym pk. 9.5).
3.W pozycji 1.1 "Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym " kosztorysu ofertowego powinna być wartość 0,04km.
II.Dotyczy Specyfikacji M.21.00.00; M.22.00.00; M23.00.00;
Zgadzamy się na zmianę zapisu: nasiąkliwość betonu nie może być większa niż 4% na zapis: nasiąkliwość betonu nie może być większa niż 5%.


Mogilno, 31 maja 2010r.

FE- 3410/17/2010/P1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa obwodnicy miasta Mogilna.

W związku z otrzymaniem prośby do w/w przetargu Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W związku z przystąpieniem do przetargu na "Budowę obwodnicy miasta Mogilna" zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kosztorysów ofertowych na w/w przetarg w wersji edytowalnej (excel-owskiej).

Odpowiedź:
Przychylając się do Państwa prośby Zamawiający zamieści na stronie www.bip.mogilno.pl w zakładce przetargi otwarte kosztorysy ofertowe na w/w przetarg o nazwie kosztorysy excel [31-05-2010]


Firmy uczestniczące

Załączone dokumenty
  BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (15.3MB) pobierz    
  BRANŻA MOSTOWA (7.2MB) pobierz    
  BRANŻA SANITARNA (18.1MB) pobierz    
  BRANŻA TELETECHNICZNA.part01 (9.5MB) pobierz    
  BRANŻA TELETECHNICZNA.part02 (9.5MB) pobierz    
  BRANŻA TELETECHNICZNA.part03 (9.5MB) pobierz    
  BRANŻA TELETECHNICZNA.part04 (9.5MB) pobierz    
  BRANŻA TELETECHNICZNA.part05 (9.5MB) pobierz    
  BRANŻA TELETECHNICZNA.part06 (9.5MB) pobierz    
  BRANŻA TELETECHNICZNA.part07 (9.5MB) pobierz    
  BRANŻA TELETECHNICZNA.part08 (9.5MB) pobierz    
  BRANŻA TELETECHNICZNA.part09 (6.1MB) pobierz    
  GEOTECHNIKA.part1 (9.5MB) pobierz    
  GEOTECHNIKA.part2 (9.5MB) pobierz    
  GEOTECHNIKA.part3 (9.5MB) pobierz    
  GEOTECHNIKA.part4 (4.8MB) pobierz    
  INFRASTRUKTURA KOLEJOWA.part1 (9.5MB) pobierz    
  INFRASTRUKTURA KOLEJOWA.part2 (9.5MB) pobierz    
  INFRASTRUKTURA KOLEJOWA.part3 (9.5MB) pobierz    
  INFRASTRUKTURA KOLEJOWA.part4 (9.5MB) pobierz    
  INFRASTRUKTURA KOLEJOWA.part5 (5.5MB) pobierz    
  URZĄDZENIA OCHRONY SRODOWISKA (2.9MB) pobierz    
  SIWZ + załączniki [Budowa obwodnicy 20-05-2010] (333.4kB) pobierz pokaż
  PZT (5.8MB) pobierz    
  Załącznik nr 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (184.4kB) pobierz pokaż
  UZGODNIENIA.part1 (9.5MB) pobierz    
  UZGODNIENIA.part2 (9.5MB) pobierz    
  UZGODNIENIA.part3 (9.5MB) pobierz    
  UZGODNIENIA.part4 (9.5MB) pobierz    
  UZGODNIENIA.part5 (1.4MB) pobierz    
  BRANŻA DROGOWA (12.7MB) pobierz    
  Kosztorys ofertowy [20-05-2010] (303.6kB) pobierz pokaż
  Przedmiary [20-05-2010] (1.1MB) pobierz    
  Kosztorysy EXCEL [31-05-2010] (212.4kB) pobierz    
  Pytanie i odpowiedź - P1 [07-06-2010] (27.5kB) pobierz pokaż
  Pytanie i odpowiedź - P1 [07-06-2010] (25.8kB) pobierz pokaż
  Pytanie i odpowiedź - P3 [07-06-2010] (25.1kB) pobierz pokaż
  Czasowa organizacja ruchu [07-06-2010] (2.5MB) pobierz    
  Docelowa organizacja ruchu [07-06-2010] (3.7MB) pobierz    
  Pytanie i odpowiedź - P4 [09-06-2010] (14.9kB) pobierz pokaż
  Plan sytuacyjny[09-06-2010] (2MB) pobierz    
  Pytanie i odpowiedź- P5 [ 10-06-2010] (36kB) pobierz pokaż
  Pytanie i odpowiedź - P6 [11-06-2010] (28.6kB) pobierz pokaż
  Pytanie i odpowiedź - P7 [11-06-2010] (29.1kB) pobierz pokaż
  Pytanie i odpowiedź - P8 [15-06-2010] (18.1kB) pobierz pokaż
  Prawidłowy A - branza drogowa - Przedmiar [21-06-2010] (52.5kB) pobierz pokaż
  OT_PW_popr po pytaniach [21-06-2010] (184.8kB) pobierz pokaż
  OT_PB_popr po pytaniach [21-06-2010] (185.5kB) pobierz pokaż
  2010.01.11 SST DROGI obw. Mogilno-po pytaniach [21-06-2010] (2.9MB) pobierz pokaż
  Pytanie i odpowiedź P-12 Zestawienie przepustów [21-06-2010] (55.1kB) pobierz pokaż
  Pytanie i odpowiedź P-9 [21-06-2010] (62.9kB) pobierz pokaż
  Pytanie i odpowiedź P-10 [21-06-2010] (67.4kB) pobierz pokaż
  Pytanie i odpowiedź P-11 [21-06-2010] (93.1kB) pobierz pokaż
  Szczególy konstrukcyjne [21-06-2010] (1.9MB) pobierz    
  przekroje poprzeczne cz1 [21-06-2010] (8.2MB) pobierz    
  przekroje poprzeczne cz 2 [21-06-2010] (8.4MB) pobierz    
  przekroje poprzeczne cz3 [21-06-2010] (6.3MB) pobierz    
  Prawidłowy kosztorys ofertowy - A- branża drogowa [21-06-2010] (213kB) pobierz pokaż
  Modyfikacja SIWZ- BIP-T [21-06-2010] (30kB) pobierz pokaż
  Zmiana treści SIWZ [Budowa obwodnicy 21-06-2010] (186kB) pobierz pokaż
  Pytania i odpowiedzi P-12 [21-06-2010] (50.8kB) pobierz pokaż
  Prawidłowy kosztorys ofertowy - A- Branża Drogowa [21-06-2010] (42.6kB) pobierz pokaż
  Pytania i odpowiedzi P-13 [21-06-2010] (18.3kB) pobierz pokaż
  Zmiana treści- Ogłoszenia [21-06-2010] (94.2kB) pobierz pokaż
  Modyfikacja SIWZ- BIP-T [23-06-2010] (31kB) pobierz pokaż
  Zmiana treści- Ogłoszenia [23-06-2010] (93.6kB) pobierz pokaż
  Zmiana treści SIWZ [Budowa obwodnicy 23-06-2010] (187kB) pobierz pokaż
  Prawidłowy przedmiar Przebud Linii Ener [23-06-2010] (132.8kB) pobierz pokaż
  Prawidłowy kosztorys PDF Przebud Linii Ener [23-06-2010] (137.7kB) pobierz pokaż
  Prawidłowy kosztorys EXCEL Przebud Linii Ener [23-06-2010] (84.5kB) pobierz pokaż
  Prawidłowe Zest Mont linii 15KV-Nap [23-06-2010] (100.9kB) pobierz pokaż
  Pytanie i odpowiedź P-14 [23-06-2010] (18kB) pobierz pokaż
  Pytanie i odpowiedź P-15 [23-06-2010] (28.3kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie o wyborze BIP [15-07-2010] (52.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Andrzej Kulczycki, Data wytworzenia: 2010-05-20 10:07:21, Wprowadził do systemu: Andrzej Kulczycki, Data wprowadzenia: 2010-05-19 12:43:29, Zatwierdził do publikacji: Andrzej Kulczycki, Data publikacji 2010-05-20 11:56:19, Ostatnia zmiana: 2012-07-05 08:14:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3789