Wyszukaj:
Urząd Miejski w Mogilnie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Gmina
•  Dane statystyczne
•  Urzędy i instytucje
•  Organizacje pozarządowe
•  Oferty pracy
•  NSP 2011
  Władze i struktura
•  Burmistrz
•  Rada
•  Urząd Miejski
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Przetargi
•  Straż Miejska
•  Młodzieżowa Rada Miejska w Mogilnie
  Prawo lokalne
•  Statuty
•  Regulamin urzędu
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Planowanie przestrzenne
•  Informacje o posiedzeniach komisji
•  Projekty uchwał
•  Uchwały
•  Protokoły
•  Sprawozdania
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Finanse
•  Tablica ogłoszeń
•  Obrona Cywilna
  Rejestr Instytucji Kultury
•  Informacja
•  Rejestr instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Mogilno
  Rejestr jednostek organizacyjnych
•  Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzony przez Gminę Mogilno
  Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych
•  Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych dzialających na terenie Gminy Mogilno
  akty normatywne i prawne
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitory Polskie
  Wybory
•  Wybory Prezydenta RP 2015
•  Archiwum
  Oświadczenia majątkowe
•  Archiwum
•  Rok 2014
•  Rok 2014 - oświadczenia majątkowe złożone pierwszy raz po ślubowaniu
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Konkurs KRUS
  Załatwianie spraw
•  Wydział Administracyjny - sprawy obywatelskie
•  Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
•  Ewidencja Działalności Gospodarczej
Pomoc
Statystyki

7512493
od 04 grudnia 2003
Władze i struktura » Przetargi » Rozstrzygnięte Wersja do druku

Strona archiwalna - zdjęta z serwisu
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wylatowie

Zamawiający:
Gmina Mogilno

Tytuł przetargu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wylatowie

CPV:
45 21 22 21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.:
wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym zakresem przedmiotowi zamówienia tj. jedno boisko wielofunkcyjne, z podaniem inwestora, miejsca i daty wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ż e roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( referencje lub protokoły obioru) - załącznik nr 4 do SIWZ,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację
zamówienia
2.Do niniejszego postępowania mogą przystąpić Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ.
3.Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.
4.Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
6.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, lub którzy złożyli
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7. W przypadku przystąpienia do przetargu grupy przedsiębiorców działających w formie konsorcjum:
7.1. Oferta złożona przez konsorcjum powinna zawierać dokumenty określone w podpunktach 7.1, 7.3, 7.4.1. i 7.4.3. SIWZ dla każdego z podmiotów osobno. Dokumenty określone w podpunktach 7.2., 7.4.4.; 7.5. i 7.6. podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone zostaną spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełnią je łącznie.
7.2. Należy wyznaczyć spośród podmiotów składających ofertę wspólną - lidera do reprezentowania konsorcjum wraz z prawem podpisania umowy w wyniku udzielenia zamówienia na realizację robót, który uzyska pisemne potwierdzenie udzielonych uprawnień od pozostałych członków konsorcjum w formie dokumentu, o którym mowa w pkt.11.4 SIWZ.
7.3. Zamawiający będzie kontaktował się z konsorcjum za pośrednictwem lidera.
Lider w imieniu konsorcjum podpisze i złoży ofertę wspólną, wniesie wadium i wykaże w dokumencie gwarancyjnym, że wnosi je jako lider konsorcjum, wniesie w imieniu konsorcjum zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a następnie podpisze umowę z Zamawiającym, jeżeli oferta złożona przez konsorcjum okaże się ofertą najkorzystniejszą.
7.4. Poszczególni członkowie konsorcjum nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ będzie to skutkowało wykluczeniem całego konsorcjum.


Termin realizacji:
Termin zakończenia robót budowlanych, których odbiór zostanie potwierdzony protokółem odbioru - 31.08.2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Pan Andrzej Kulczyki pokój nr 212 tel. 52-318 55 32, Pani Marzena Wichłacz - pokój nr 210, tel. 52 318 55 30, w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1 w godz. 8.00 - 12.00.

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, pokój nr 106.

Oferty można składać do:
2010-05-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-05-25 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, pokój nr 22.

Kryteria wyboru:
Kryteria oceny ofert - najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wadium:
6.800,00 PLN

Uwagi:
Mogilno, dnia 1 czerwca 2010r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: FE-3410/16/2010/BIP

Nazwa zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wylatowie

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Oferta Nr X

Lider:
ORLE MONT-BUD Sp.z o.o.
ul.Foluska 6
62-240 Trzemeszno

Partner:
ARIM Sp.z o.o.
ul. K.Miarki 33
58-500 Jelenia Góra

Cena oferty: 216.545,10 zł - pkt.100,00

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Treść zawiadomienia : Ogłoszenie o wyborze BIP [01-06-2010]
Mogilno, 19 maja 2010 r.

FE-3410/16/2010/P1/BIP

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wylatowie

W związku z otrzymanym pytaniem do w/w przetargu Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nawierzchnię nieznacznie różniącą się parametrami od wymaganych w specyfikacji i zgodzi się na wprowadzenie zapisu do specyfikacji iż gęstość trawy może się różnić od wymaganej +/- 5% (ogólnie dopuszcza się tolerancję do 5% od parametrów podanych w kartach technicznych).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy, której gęstość może różnić się od wymaganej w granicach +/- 5%.Firmy uczestniczące

Załączone dokumenty
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie (28kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 3 -Wzór umowy (92.8kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4- Wykaz robót boisko (28.6kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 - Wykaz podwykoanwców (24.4kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 6- Wykaz skład_ cenotw (25.8kB) pobierz pokaż
  Załacznik nr 7- specyfikacja techniczna (91.3kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 8- Dokumentacja projektowa (2.6MB) pobierz    
  SIWZ [11-05-2010] (232.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (201.8kB) pobierz pokaż
  Odpowiedź na p1 boisko Wylatowo BIP (15.4kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty boisko (33.7kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie o wyborze BIP [01-06-2010] (48.6kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Andrzej Kulczycki, Data wytworzenia: 2010-05-11 15:12:25, Wprowadził do systemu: Marzena Wichłacz, Data wprowadzenia: 2010-05-11 15:12:46, Zatwierdził do publikacji: Marzena Wichłacz, Data publikacji 2010-05-11 15:24:45, Ostatnia zmiana: 2012-07-05 08:14:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1236